Arbetsrätt

På arbetsrättens område ger vi på Öberg & Associés framför allt råd och processar i frågor om gränsöverskridande och europeisk arbetsrätt. En stor del av innehållet i den moderna svenska arbetsrätten grundar sig dessutom på EU-rättsliga direktivbestämmelser.

Som exempel kan nämnas direktivet om arbetstidens förläggning, direktivet om visstidsarbete, direktivet om utstationering av arbetstagare, bemanningsdirektivet, direktivet om företagsöverlåtelser, direktivet om kollektiva uppsägningar och direktivet om inrättande av en allmän ram för likabehandling. Sistnämnda direktiv förbjuder bl.a. åldersdiskriminering, diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder och sexuell läggning.

EU-domstolen har i sin  omfattande rättspraxis tolkat dessa direktiv, och det är därför inte tillräckligt att enbart känna till den svenska införlivandelagstiftningen och dess tolkning och tillämpning. Moderna arbetsrättsjurister måste också känna till EU-rättsliga förarbeten och domstolens avgöranden om tillämpningen av bestämmelserna.

Vår regelbundna EU-arbetsrättsliga rådgivning och våra EU-arbetsrättsliga kurser säkerställer att vi alltid är fullständigt uppdaterade på detta område.